Növénytan, mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök levelező

ADATLAP
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez

1. A tantárgy adatai
1.1. A tantárgy neve: Növénytan levelező
1.2. Neptun kódja (fontos adat!) SMKNN2011XL
1: 3. Az oktató tanszék/intézet: NÖFI
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra:
• Mg.mérnök + Kertészmérnök, levelező
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak):
• nincs

1.6. A tárgy számonkérési módja: írásbeli (a megfelelő aláhúzandó)

2. A tantárgy kötelező:

2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája:
Konzultációk tematikája:
1. Morfológia: Gyökér, hajtás, levél, virág, virágzat
Morfológia: A virág, a termés és a mag.
Növényrendszertani alapfogalmak, taxonómia. A növények elnevezése
A mohák, harasztok, nyitvatermők törzsei.
A virágos növények csoportjai
A pipacsfélék gyom- és termesztett fajai.
A liliomfélék, amarilliszfélék, hagymafélék gyakori és termesztett fajai.
A Ranunculaceae család gabonafélékben élő gyomfajai.
A Rosaceae, a Caryophyllaceae család termesztett és gyomfajai.
A Cruciferae, a az Apiaceae család termesztett és gyomfajai.
A tökfélék, ibolyafélék, a kutyatejfélék, az erikafélék védett fajai.
Az ajakosok, tátogatófélék és útifűfélék termesztett és gyomfajai.
A fészkesek termesztett és gyom fajai.

2.2. A tantárgy kreditértéke: 4

16 óra/félév konzultáció

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. habil. Szerdahelyi Tibor PhD, egy.docens
4. Az oktatás tárgyi feltételei
4.1. Kötelező irodalom:
Tuba Z. és mtsai szerk. (2007): Botanika I.-III., Nemzeti Tankönyvkiadó, 840 pp., amelyből bizonyos részeket sokszorosítva kapnak meg a levelező hallgatók.
Az előadások anyaga az egyetemi szerverről letölthető.

4.2. Ajánlott irodalom: -
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai:
• Megfelelő felszereltségű oktató laboratórium áll rendelkezésre

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó):
• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés
• Oktatói munka hallgatói véleményezése
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés
• Pályakövetési vizsgálatokból

6. Tantárgyi követelményrendszer:
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2-4 óra egyéni felkészülés szükséges.
A konzultációkon a legfontosabb fogalmak, folyamatok, fajok és rendszertani fogalmak, mezőgazdaságban fontos termesztett (vagy gyomfajok) fajok ismertetése megtörténik. Az otthoni tanulás teszi lehetővé a tankönyv segítségével az ismeretek rögzítését, elsajátítását, és felidézését.
Vizsga: írásbeli kollokvium
Az írásbeli vizsga többféle típusú feladat megoldására készteti a hallgatót. A feladatok az aktív és a passzív tudás felmérésére alkalmasak. A kérdések összeállításánál törekedtünk arra, hogy az átlagos jó válasz megadása mellett plusz pontokat is lehessen szerezni, ugyanis a levelező hallgatók nagyon széles körből verbuválódnak, ezért az eredmények is igen tág határok között mozognak. Ilyen módon a levelező hallgatók objektívebb, finomabb értékelése lehetséges.

Az értékelési rendszer:
Az érdemjegy összetevői:
az írásbeli kollokviumon elérhető maximális pontszám: 45 (de plusz pontokat is lehet szerezni)
Az érdemjegy megállapítása:
23 pont alatt (elégtelen)
23- - 28 pont (elégséges)
29 - 34 pont (közepes)
35 - 40 pont ( jó)
41 – 45 pont (jeles)

Dr. Szerdahelyi Tibor
tárgyfelelős aláírása